Hệ thống thu hồi Co2

Hệ thống thu hồi Co2

Sơ đồ nguyên lý

Hình ảnh thực tế

Sơ đồ nguyên lý của HTTH CO2 trong hạng mục cung cấp

Đầu vào

- CO2 > 95% v/v

- H2S < 3% / 7.5 ppm w/w

- DMS < 0.9 / 1.7 ppm w/w

Đầu ra

- CO2 > 99.998% v/v

- O2 < 5 ppm w/w

- H2S / DMS < 30 ppm w/w

- Dew point  -60oC

Khách hàng

- Sapporo, Heineken, Huong Sen