Bình CO2

Bình CO2

Khách hàng : Vuvuzela Beer club, Tiger, Sabeco, Carlsberg