Tháp bán bia tươi (Zamky)

Tháp bán bia tươi (Zamky)

Khách hàng : Vuvuzela Beer Club, Sabeco, Tiger, Heineken